ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ BuyZabuy.com ก่อนใช้เว็บไซต์นี้หรือเปิดบัญชี BuyZabuy กรุณาอ่านเงื่อนไขการใช้บริการต่อไปนี้โดยละเอียด เพื่อที่ท่านจะได้ทราบถึงสิทธิ์และข้อผูกพันตามกฎหมายของท่านอันเกี่ยวเนื่องกับ BuyZabuy

ก่อนที่จะเป็นสมาชิกของไซต์ ท่านจะต้องอ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด และที่เชื่อมโยงกับเงื่อนไขการให้บริการนี้ และท่านจะต้องยอมรับการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว  หากท่านไม่เห็นชอบต่อเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ กรุณาปฎิเสธการเข้าใช้แพลตฟอร์ม  

BuyZabuy ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขการใช้งาน รวมถึงข้อตกลงอื่นๆ บนแพลตฟอร์ม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  1. บทนำ

1.1 “บริการ” ที่จัดไว้ให้หรือทำให้ใช้งานได้รวมถึง

(ก) ไซต์/เว็บไซต์/แพลตฟอร์ม

(ข) บริการที่จัดไว้ให้โดยเว็บไซต์/แพลตฟอร์ม และโดยซอฟต์แวร์ไคลเอ็นต์ BuyZabuy ที่ทำให้ใช้งานได้ผ่านทางไซต์

(ค) ข้อมูลข่าวสารทั้งหมด หน้าที่เชื่อมโยง คุณสมบัติ ข้อมูล ข้อความสั้นๆ รูปภาพ ภาพถ่าย กราฟิก เพลง เสียง วิดีโอ ข้อความ แท็ก เนื้อหา โปรแกรม ซอฟต์แวร์ หรือวัสดุอื่นๆ ที่ทำให้ใช้งานได้ผ่านทางไซต์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับไซต์ (“เนื้อหา”) คุณสมบัติใหม่ใดๆ ที่เพิ่มไปยังหรือเสริมให้กับบริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการนี้ด้วยเช่นกัน เงื่อนไขการให้บริการนี้จะควบคุมการใช้บริการของท่านซึ่งจัดไว้ให้โดย BuyZabuy

1.2 สัญญาขายที่แท้จริงเป็นสัญญาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยตรง และ BuyZabuy ไม่ได้เป็นคู่สัญญาของสัญญาฉบับนั้นหรือสัญญาอื่นใดระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และจะไม่ยอมรับข้อผูกพันใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาดังกล่าว คู่สัญญาของธุรกรรมดังกล่าวจะรับผิดชอบต่อสัญญาขายระหว่างคู่สัญญาทั้งหมด บัญชีรายชื่อสินค้า การรับประกันการซื้อและสิ่งอื่นที่คล้ายกัน BuyZabuy ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกรรมระหว่างผู้ใช้, ไม่ทำการคัดกรองล่วงหน้าต่อผู้ใช้ หรือเนื้อหาหรือข้อมูลที่จัดไว้ให้โดยผู้ใช้ BuyZabuy ไม่สามารถรับประกันว่าผู้ใช้จะทำธุรกรรมเสร็จสิ้นจริงๆ

1.3 BuyZabuy ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ระงับ หรือยกเลิกไซต์นี้หรือบริการทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา  BuyZabuy อาจออกบริการบางอย่างหรือคุณสมบัติของบริการในรุ่นเบต้า ซึ่งอาจทำงานอย่างไม่ถูกต้อง และจะไม่รับผิดในสถานการณ์ดังกล่าว BuyZabuy อาจกำหนดขอบเขตสำหรับคุณสมบัติบางอย่าง หรือจำกัดการเข้าถึงบางส่วนหรือทั้งหมดของไซต์หรือบริการโดยใช้ดุลยพินิจของตัวเองแต่เพียงผู้เดียว และโดยไม่ต้องแจ้งหรือรับผิด

1.4 BuyZabuy สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะให้ท่านเข้าถึงไซต์หรือบริการ หรือปฏิเสธที่จะอนุญาตให้ท่านเปิดบัญชีไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

1.5 หากท่านอายุต่ำกว่า 18 ปีหรือยังไม่บรรลุนิติภาวะที่จะให้คำยินยอมต่อข้อกำหนดนี้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องท่านต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านเพื่อเปิดบัญชี หากท่านไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่าน ท่านต้องหยุดการใช้งาน/การเข้าใช้ แพลตฟอร์มและการใช้บริการ

หากท่านคือบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ที่กำลังสร้างบัญชี ท่านจะต้องยอมรับในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้แทนผู้เยาว์และท่านจะต้องรับผิดชอบต่อ

(1) การกระทำของผู้เยาว์

(2) ค่าบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการใดๆ หรือการซื้อสินค้าของผู้เยาว์

(3) การยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ของผู้เยาว์

(4) การใช้งานบัญชีหรือบริการของบริษัททั้งหมดจากการใช้บัญชีดังกล่าว ไม่ว่าบัญชีดังกล่าวจะเปิดอยู่แล้วในขณะนี้หรือสร้างในภายหลังก็ตาม

 

  1. ความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวของท่านมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับ BuyZabuy เพื่อให้คุ้มครองสิทธิของท่านได้ดีขึ้น เราจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวของ BuyZabuy.com เพื่ออธิบายแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวในรายละเอียด โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อให้เข้าใจว่า BuyZabuy เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับบัญชีของท่านและ/หรือการใช้งานบริการของท่านอย่างไร (“ข้อมูลของผู้ใช้”)  โดยการใช้บริการหรือให้ข้อมูลทางไซต์ ท่าน:

2.1 ท่านยินยอมให้ BuyZabuy เก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย และ/หรือดำเนินการกับเนื้อหา ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและข้อมูลของผู้ใช้ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

2.2 ท่านตกลงและยอมรับว่าสิทธิการเป็นเจ้าของในข้อมูลของผู้ใช้เป็นของ BuyZabuy และของท่านร่วมกัน

2.3 ท่านจะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้ต่อบุคคลภายนอก ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือยินยอมให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลของผู้ใช้ของท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมจาก BuyZabuy เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

2.4 ผู้ใช้ที่ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้คนอื่นผ่านการใช้บริการ (“ฝ่ายผู้รับ”) ตกลงว่าจะ

(ก) ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ทั้งหมดอันเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว

(ข) อนุญาตให้ผู้ใช้ ซึ่งฝ่ายผู้รับได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้ (“ฝ่ายผู้เปิดเผย”) ลบข้อมูลของตนที่เก็บรวบรวมไว้ออกจากฐานข้อมูลของฝ่ายผู้รับ และ

(ค) อนุญาตให้ฝ่ายผู้เปิดเผยตรวจสอบว่าฝ่ายผู้รับมีการเก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้างเกี่ยวกับตน ในแต่ละกรณีของข้อ (ก) และข้อ (ข) ข้างต้น ตามและเมื่อกฎหมายที่บังคับใช้กำหนดไว้

 

  1. สิทธิ์การใช้งานแบบจำกัด

3.1 BuyZabuy มอบสิทธิ์การใช้งานแบบจำกัดและเพิกถอนได้ในการเข้าถึงและใช้บริการตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อตราสินค้า โลโก้ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่มีกรรมสิทธิ์ทั้งหมด (“ทรัพย์สินทางปัญญา”) ที่แสดงในไซต์ เป็นทรัพย์สินของ BuyZabuy และเป็นทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่ถือกรรมสิทธิ์ตามที่ระบุไว้ในไซต์ ไม่มีการมอบสิทธิ์การใช้งานทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่บุคคลใดที่เข้าถึงไซต์เพื่อใช้งานหรือลอกเลียนแบบทรัพย์สินทางปัญญาใด และไม่มีบุคคลใดที่เข้าถึงไซต์จะสามารถอ้างสิทธิ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ในไซต์นี้ได้ โดยการใช้หรือเข้าถึงบริการ ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และกฎหมายที่บังคับใช้อื่นๆ ทั้งหมด ที่คุ้มครองบริการของไซต์ และเนื้อหาในไซต์ ท่านตกลงที่จะไม่คัดลอก แจกจ่าย เผยแพร่ต่อ ส่งต่อ แสดงแก่สาธารณะ ดำเนินการต่อสาธารณะ ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน ให้เช่า ขาย หรือสร้างงานอนุพันธ์จากส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการไซต์ หรือเนื้อหาในไซต์ ท่านยังจะต้องไม่ทำซ้ำ ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเนื้อหาในไซต์นี้บนเซิร์ฟเวอร์อื่นใด หรือเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์อื่น โดยไม่ได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา  นอกจากนี้ ท่านตกลงว่าจะไม่ใช้โรบอต สไปเดอร์ หรืออุปกรณ์อัตโนมัติอื่นใด หรือกระบวนการที่ทำด้วยมือเพื่อเฝ้าติดตามหรือคัดลอกเนื้อหาของเรา โดยไม่ได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา (คำยินยอมดังกล่าวจะถือว่ามอบให้สำหรับเทคโนโลยีเครื่องมือค้นหามาตรฐานที่ใช้โดยเว็บไซต์ค้นหาทางอินเทอร์เน็ตเพื่อนำผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมายังเว็บไซต์นี้)

3.2 ท่านสามารถเชื่อมโยงมายังไซต์นี้จากเว็บไซต์ของท่าน โดยมีข้อแม้ว่าเว็บไซต์ของท่านไม่ได้แสดงนัยยะของการรับรองโดยหรือเชื่อมโยงกับ BuyZabuy ท่านรับทราบว่า BuyZabuy อาจยกเลิกการให้บริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

 

  1. บัญชีและความปลอดภัย

4.1 ท่านตกลงที่จะเก็บข้อมูล ID ผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านเป็นความลับ และยอมรับว่าการพยายามเข้าถึง หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตสู่แพลตฟอร์มหรือบริการอื่นๆ เป็นเรื่องต้องห้ามกระทำ

4.2 ท่านจะแจ้ง BuyZabuy ทันทีหากมีการใช้บัญชี ID ผู้ใช้ และ/หรือรหัสผ่านของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

4.3 ท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลบัญชีของท่านถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ท่านต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ ID ผู้ใช้และบัญชีของท่าน แม้ว่าท่านจะไม่ได้ทำกิจกรรมหรือทำการใช้งานดังกล่าวก็ตาม BuyZabuy จะไม่รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้รหัสผ่านของท่านโดยไม่ได้อนุญาต

4.4 ท่านตกลงว่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด และตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของ BuyZabuy  และโดยไม่ต้องแจ้งหรือรับผิดต่อท่านหรือบุคคลภายนอกใดๆ BuyZabuy อาจยกเลิก ID ผู้ใช้ และบัญชีของท่านทันที และลบหรือเพิกถอนเนื้อหาใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ ID ผู้ใช้ และบัญชีของท่านออกจากไซต์ โดยมูลเหตุสำหรับการยกเลิกดังกล่าวได้แก่

(ก) การละเมิดเจตนารมณ์หรือตัวอักษรของเงื่อนไขการให้บริการนี้

(ข) พฤติกรรมผิดกฎหมาย ฉ้อฉล ล่วงละเมิด ทำให้เสื่อมเสีย คุกคาม หรือขู่เข็ญ  

(ค) การมีบัญชีผู้ใช้หลายบัญชีเพื่อเหตุอันมิชอบด้วยกฎหมาย

(ง) พฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้คนอื่น บุคคลภายนอก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของ BuyZabuy

การใช้บัญชีเพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมาย ฉ้อฉล ล่วงละเมิด ทำให้เสื่อมเสีย คุกคาม หรือขู่เข็ญ อาจมีการแจ้งให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทราบโดยไม่ต้องแจ้งแก่ท่าน หากเกิดข้อพิพาททางกฎหมายหรือการดำเนินคดีเกี่ยวกับบัญชีหรือการใช้บริการของท่าน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม BuyZabuy อาจยกเลิกบัญชีของท่านทันทีโดยไม่แจ้งให้ทราบ

4.5 ท่านสามารถยกเลิกบัญชีผู้ใช้ได้หากแจ้งให้ BuyZabuy ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมลที่ support@buyzabuy.com ว่าประสงค์ที่จะดำเนินการดังกล่าว โดยไม่คำนึงถึงการยกเลิกดังกล่าว ผู้ใช้ยังคงต้องรับผิดชอบและรับผิดต่อธุรกรรมใดก็ตามที่ยังทำไม่เสร็จสิ้น (ไม่ว่าจะเริ่มก่อนหรือหลังการยกเลิกดังกล่าว) การชำระค่าผลิตภัณฑ์ หรืออย่างอื่นที่คล้ายกัน และผู้ใช้จะต้องติดต่อ BuyZabuy หลังจากได้ดำเนินการและทำธุรกรรมทั้งหมดเสร็จสิ้นในทันที BuyZabuy ไม่ต้องรับผิด และจะไม่รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการดำเนินการตามส่วนนี้ ผู้ใช้จะสละสิทธิ์ในการเรียกร้องใดๆ บนพื้นฐานการดำเนินการดังกล่าวโดย BuyZabuy

 

  1. เงื่อนไขการใช้งาน

5.1 ท่านยืนยันที่จะไม่กระทำการใดๆ ดังต่อไปนี้:

(ก) อัปโหลด โพสต์ ส่งต่อ หรือทำให้เนื้อหา ผิดกฎหมาย เป็นภัย คุกคาม ขู่เข็ญ ล่วงละเมิด หลอกลวง ทำให้ตื่นตกใจ เสื่อมเสีย หยาบคาย ลามก หมิ่นประมาท เหยียดเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น

(ข) ละเมิดกฎหมายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ถูกจำกัด

(ค) ใช้บริการเพื่อทำอันตรายต่อผู้เยาว์ไม่ว่าในทางใดก็ตาม

(ง) ใช้บริการเพื่อปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือแสดงข้อมูลเท็จเกี่ยวกับความเชื่อมโยงกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด

(จ) เป็นต้นเหตุ อนุญาตหรือมอบอำนาจให้ทำการดัดแปลง สร้างงานอนุพันธ์ หรือแปลบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก  BuyZabuy

(ฉ) ใช้บริการเพื่อจุดประสงค์ในการฉ้อฉล

(ช) พยายามแยกส่วนแฟ้ม ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดประกอบหรือเจาะระบบบริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ) หรือเอาชนะหรือทำลายเทคโนโลยีการเข้ารหัสหรือมาตรการความปลอดภัยที่ BuyZabuy นำมาใช้กับบริการและ/หรือข้อมูลที่ส่งต่อ ดำเนินการ หรือจัดเก็บไว้โดย BuyZabuy

(ซ) อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือทำให้เนื้อหาที่ละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลอื่น ใช้งานได้

(ฌ) อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือทำให้โฆษณาที่ไม่ได้ร้องขอหรือได้รับอนุญาต สื่อประชาสัมพันธ์ “เมลขยะ” “สแปม” “จดหมายลูกโซ่” “ธุรกิจแบบพีระมิด” หรือรูปแบบการเชิญชวนอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาต ใช้งานได้

(ญ) อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือทำให้วัสดุอื่นๆ ที่มีไวรัสซอฟต์แวร์ หนอน ม้าโทรจัน หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อแทรกแซงทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ปรับเปลี่ยน ขัดขวาง ทำลาย หรือจำกัดฟังก์ชั่นการทำงานของข้อมูล ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ใดๆ หรืออุปกรณ์โทรคมนาคม ใช้งานได้

(ฎ) แทรกแซง ปรับเปลี่ยน หรือขัดขวางบริการหรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการหรือการใช้งานของผู้ใช้คนอื่น หรือฝ่าฝืนข้อกำหนด กระบวนการ นโยบาย หรือข้อบังคับของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับไซต์

(ฏ) ดำเนินการหรือเข้าร่วมในการกระทำที่อาจส่งผลเสียหายทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ปิดใช้งาน สร้างภาระหนัก หรือทำให้บริการหรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการมีข้อบกพร่อง

(ฐ) ใช้บริการเพื่อเจตนาหรือไม่เจตนาฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ประมวลกฎหมาย คำสั่ง แนวทางปฏิบัติ นโยบาย หรือข้อบังคับของท้องถิ่น ของรัฐ ประเทศ หรือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายและข้อกำหนด (ไม่ว่ามีอำนาจทางกฎหมายของไม่) เกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงินหรือการต่อต้านการก่อการร้าย

5.2 ท่านรับทราบ ยินยอม และตกลงว่า BuyZabuy อาจเข้าถึง รักษา และเปิดเผยข้อมูลบัญชีของท่านและเนื้อหา หากกฎหมายกำหนดไว้เช่นนั้น หรือตามคำสั่งศาล หรือโดยหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานทางกฎหมายที่มีเขตอำนาจเหนือ BuyZabuy หรือโดยการเชื่อโดยสุจริตว่าการเข้าถึงเพื่อรักษาหรือเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นตามสมควรเพื่อ :

(ก) ปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมาย

(ข) บังคับใช้เงื่อนไขการให้บริการนี้

(ค) ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องที่ว่าเนื้อหาใดละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก

(ง) ตอบสนองต่อคำขอการบริการลูกค้าของท่าน

จ) ปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของ BuyZabuy ผู้ใช้และ/หรือประชาชนทั่วไป

 

  1. การละเมิดเงื่อนไขการให้บริการ

การละเมิดนโยบายนี้อาจส่งผลให้มีการดำเนินการหลายประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือทั้งหมดต่อไปนี้

(ก) บัญชีรายชื่อถูกลบ

(ข) ถูกดำเนินคดีอาญา

ค) ถูกดำเนินคดีทางแพ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องค่าเสียหาย ก่อนพิพากษาหรือคำสั่งห้ามของศาล

หากท่านเชื่อว่าผู้ใช้บนไซต์ของเราละเมิดเงื่อนไขการให้บริการนี้ โปรดติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 095-454-5149

 

  1. การชำระเงิน

7.1 BuyZabuy มีวิธีการชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร ผู้ซื้อสามารถชำระเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็มหรือโอนเงินผ่านธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (“การโอนเงินผ่านธนาคาร”) ไปยังบัญชี BuyZabuy ที่กำหนดไว้ ผู้ซื้อจะต้องส่งเอกสารการชำระเงินให้แก่ BuyZabuy เพื่อทำการตรวจสอบผ่านฟังก์ชั่น “อัปโหลดสลิปโอนเงิน” ที่อยู่ในเว็บไซต์ BuyZabuy เพื่อเป็นการยืนยันการชำระเงิน หาก BuyZabuy ไม่ได้รับการยืนยันการชำระเงินภายใน 3 วัน คำสั่งซื้อของผู้ซื้อจะถูกยกเลิก

7.2 BuyZabuy ไม่รับผิดชอบและจะไม่ยอมรับผิดใดๆ ต่อความเสียหายแก่ผู้ซื้ออันเกิดจากข้อมูลการจัดส่งและ/หรือข้อมูลการชำระเงินที่ผู้ซื้อระบุไว้ หรือการที่ผู้ซื้อโอนเงินค่าสินค้าไม่ถูกต้อง